OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 SPOLEČNOST UNIPRO SPE01 SE (USP), JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÍSKÁVÁ A ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE MAJITELŮ DLUHOPISŮ A UŽIVATELŮ PLATFORMY ČESKÉHO DLUHOPISOVÉHO TRŽIŠŤA (ČDT), KTEŘÍ JSOU FYZICKÝMI OSOBAMI (TJ. SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ), V SOULADU S RELEVANTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, KTERÝMI JSOU ZEJMÉNA ZÁKON Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZÁKON Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (TZV. GDPR), A PŘÍPADNĚ DALŠÍ PŘEDPISY, KTERÉ JE V BUDOUCNU ZMĚNÍ ČI NAHRADÍ.

1.2 ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROBÍHÁ VŽDY POUZE V ROZSAHU DANÉM INZERCÍ A V SOULADU S ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ, A TO:

1.2.1 ZA ÚČELEM REGISTRACE UŽIVATELE PLATFORMY SPOLEČNOST USP ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJEMAJITELŮ DLUHOPISŮ A UŽIVATELE PLATFORMY ČDT V ROZSAHU JMÉNO, PŘÍJMENÍ, E-MAILOVÁ ADRESA, TRVALÉ BYDLIŠTĚ, KORESPONDENČNÍ ADRESA, BANKOVNÍ ÚČET A TELEFONNÍ ČÍSLO. UŽIVATEL PLATFORMY TAK MÁ MOŽNOST PŘES PLATFORMU VLOŽIT SVOJI OBJEDNÁVKU, KTEROU NELZE BEZ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE PROVÉST (TJ. PŘÍMO PŘEDAT OBJEDNÁVKU EMITENTOVI). PRÁVNÍM ZÁKLADEM PRO PROVEDENÍ REGISTRACE JE PROVEDENÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY NA ŽÁDOST TOHOTO SUBJEKTU ÚDAJŮ, PŘÍPADNĚ PLNĚNÍ SMLOUVY (TJ. POSKYTNUTÍ INZERCE), JEJÍŽ STRANOU JE SUBJEKT ÚDAJŮ (UŽIVATEL PLATFORMY).

1.2.2 ZA ÚČELEM PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY (TJ. PŘÍMÉHO PŘEDÁNÍ OBJEDNÁVKY EMITENTOVI) SPOLEČNOST USP DÁLE ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE MAJITELŮ DLUHOPISŮ A UŽIVATELE PLATFORMY ČDT V ROZSAHU JMÉNO, ŘÍJMENÍ, E-MAILOVÁ ADRESA, TELEFON, DATUM NAROZENÍ, TRVALÉ BYDLIŠTĚ, KORESPONDENČNÍ ADRESA, ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU. PRÁVNÍM ZÁKLADEM PRO PROVEDENÍ (PŘEDÁNÍ) OBJEDNÁVKY UŽIVATELE PLATFORMY JE PLNĚNÍ SMLOUVY (TJ. POSKYTNUTÍ INZERCE), JEJÍŽ STRANOU JE SUBJEKT ÚDAJŮ (UŽIVATEL PLATFORMY).

1.2.3 ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ ZPRACOVÁVÁ USP JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, TRVALÉ BYDLIŠTĚ A E-MAILOVOU ADRESU MAJITELŮ DLUHOPISŮ A UŽIVATELE PLATFORMY ČDT. PRÁVNÍM ZÁKLADEM TAKOVÉHO ZPRACOVÁNÍ JE SOUHLAS, KTERÝ UŽIVATEL PLATFORMY UDĚLIL ČDT PŘI REGISTRACI. BEZ SOUHLASU BUDOU OBCHODNÍ SDĚLENÍ ZASÍLÁNA POUZE V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ PODMÍNEK § 7 ODST. 3 ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, PŘIČEMŽ UŽIVATEL PLATFORMY BUDE MÍT MOŽNOST TAKOVÉ ZASÍLÁNÍ KDYKOLI ODMÍTNOUT (UČINIT TZV. OPT-OUT).

1.2.4 ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ ADRESNÝCH MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ, KTERÁ BUDOU LÉPE VYHOVOVAT ZÁJMŮM A POTŘEBÁM UŽIVATELE PLATFORMY ČDT, MŮŽE SPOLEČNOST USP PROVÁDĚT ANALÝZY CHOVÁNÍ A PREFERENCÍ UŽIVATELE PLATFORMY ČDT (PROFILOVÁNÍ) A PRO TYTO ÚČELY ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELE PLATFORMY ČDT V ROZSAHU JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, TRVALÉ BYDLIŠTĚ, KORESPONDENČNÍ ADRESA A E-MAILOVÁ ADRESA A COOKIES. SPOLEČNOST ČDT POUŽÍVÁ COOKIES, A TO JAK TECHNICKÉ COOKIES ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK, TAK ANALYTICKÉ COOKIES ZA ÚČELEM ANALYZOVÁNÍ POHYBU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A CÍLENÍ REKLAMY. PRÁVNÍM TITULEM PRO TAKOVÉ ZPRACOVÁNÍ JE SOUHLAS, KTERÝ UŽIVATEL PLATFORMY UDĚLIL SPOLEČNOSTI ČDT PŘI REGISTRACI.

1.2.5 NAD RÁMEC VÝŠE UVEDENÉHO POTŘEBUJEME ROVNĚŽ ZPRACOVÁVAT A UCHOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V ROZSAHU JMÉNO, PŘÍJMENÍ, E-MAILOVÁ ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO, ADRESA PRO PŘÍPAD POTENCIÁLNÍHO SOUDNÍHO SPORU ČI SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ V BUDOUCNU. PRÁVNÍM ZÁKLADEM TAKOVÉHO ZPRACOVÁNÍ JE OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPOLEČNOSTI USP, ČDT ČI TŘETÍ STRANY. TYTO OSOBNÍ ÚDAJE TEDY BUDOU ZPRACOVÁVÁNY PO DOBU NEZBYTNOU K NAPLNĚNÍ TOHOTO ÚČELU, NEJDÉLE VŠAK DVACET LET OD ROZHODNÉ UDÁLOSTI PRO BĚH PROMLČECÍ DOBY V KAŽDÉM KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ.

1.3 OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽE SPOLEČNOST ČDT PŘEDAT MAJITELI PŘÍSLUŠNÝCH DLUHOPISŮ FIRMĚ USP, O KTERÉ UŽIVATEL PLATFORMY PROJEVIL ZÁJEM, KTEŘÍ JE BUDOU ZPRACOVÁVAT, JAKOŽTO SAMOSTATNÍ SPRÁVCI, A TO ZEJMÉNA ZA ÚČELEM PŘÍPRAVY, UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY O ÚPISU DLUHOPISŮ MEZI EMITENTEM A UŽIVATELEM PLATFORMY. OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽE SPOLEČNOST USP PŘEDAT PŘI SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH PODMÍNEK SPOLEHLIVÉ TŘETÍ STRANĚ, KTERÁ PRO USP ZAJIŠŤUJE ADMINISTRATIVNÍ NEBO TECHNICKOU PODPORU, PŘÍPADNĚ TAKÉ MARKETINGOVOU OBCHODNÍ ČINNOST (TAKOVÉ OSOBY JSOU, POKUD SAMY NEROZHODUJÍ O ÚČELECH A PROSTŘEDCÍCH ZPRACOVÁNÍ, ZPRACOVATELI OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

1.4 V PŘÍPADĚ, KDY UŽIVATEL PLATFORMY ČDT UDĚLIL SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM, MÁ PRÁVO TENTO SOUHLAS KDYKOLI ODVOLAT ČI OMEZIT. POKUD JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PROFILOVÁNÍ, MÁ UŽIVATEL PLATFORMY ČDT ROVNĚŽ PRÁVO VZNÉST KDYKOLI NÁMITKU PROTI PŘEDMĚTNÉMU ZPRACOVÁNÍ.

1.5 KAŽDÝ UŽIVATEL PLATFORMY ČDT MÁ PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ: PRÁVO POŽADOVAT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, PRÁVO NA OPRAVU NEBO VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ, PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

1.6 OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELŮ PLATFORMY ČDT BUDE SPOLEČNOST USP ZPRACOVÁVAT POUZE PO DOBU, KTERÁ JE NEZBYTNÁ K ÚČELU ZPRACOVÁNÍ, TJ. TYPICKY PO DOBU PLNĚNÍ SMLOUVY NEBO PO DOBU PLATNĚ UDĚLENÉHO SOUHLASU. V PŘÍPADĚ, ŽE JE PRÁVNÍM TITULEM SOUHLAS, KTERÝ UŽIVATEL PLATFORMY ODVOLÁ NEBO OMEZÍ, SPOLEČNOST ČDT PŘESTANE OSOBNÍ ÚDAJE V PŘÍSLUŠNÉM ROZSAHU PRO DANÉ ÚČELY POUŽÍVAT, A POKUD K JEJICH ZPRACOVÁNÍ NEMÁ JINÉ ZÁKONNÉ DŮVODY, BEZPEČNĚ JE ODSTRANÍ.

1.7 SPOLEČNOST USP PŘIJALA TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K NEOPRÁVNĚNÉMU NEBO NAHODILÉMU PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM, K JEJICH ZMĚNĚ, ZNIČENÍ NEBO ZTRÁTĚ, NEOPRÁVNĚNÝM PŘENOSŮM, K JEJICH JINÉMU NEOPRÁVNĚNÉMU ZPRACOVÁNÍ, JAKO I K JINÉMU ZNEUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ZA TÍMTO ÚČELEM SPOLEČNOST ČDT PŘIJALA PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ A VEDE ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ.

1.8 V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI NEJASNOSTÍ NEBO V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ SVÝCH PRÁV SE MOHOU UŽIVATELÉ PLATFORMY OBRÁTIT NA SPOLEČNOST USP NA E-MAILOVÉ ADRESE INFO@UNIPROSPE.EU NEBO NA SPOLEČNOST ČDT NA TEL. ČÍSLE +420 770 163 226 NEBO NA E-MAILOVÉ ADRESE INFO@CESKEDLUHOPISY.CZ.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 SPOLOČNOSŤ UNIPRO SPE01 SE (USP), AKO SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZÍSKAVA A SPRACOVÁVA OSOBNÉ ÚDAJE MAJITEĽOV DLHOPISOV A UŽÍVATEĽOV PLATFORMY SLOVENSKÉHO DLHOPISOVÉHO TRHOVISKÁCH (CDT), KTORÍ SÚ FYZICKÝMI OSOBAMI (TJ. SUBJEKTOV OSOBNÝCH ÚDAJOV), V SÚLADE S RELEVANTNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, KTORÝMI SÚ NAJMÄ ZÁKON Č. 101/2000 ZB. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, ZÁKON Č. 480/2004 ZB., O NIEKTORÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI, V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (TZV. GDPR), A PRÍPADNE ĎALŠIE PREDPISY, KTORÉ JE V BUDÚCNOSTI ZMENÍ ČI NAHRADÍ.

1.2 SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PREBIEHA VŽDY IBA V ROZSAHU DANOM INZERCIOU A V SÚLADE S ÚČELOM SPRACOVANIA, A TO:

1.2.1 ZA ÚČELOM REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA PLATFORMY SPOLOČNOSŤ USP SPRACOVÁVA OSOBNÉ ÚDAJEMAJITELŮ DLHOPISOV A UŽÍVATEĽA PLATFORMY CDT V ROZSAHU MENO, PRIEZVISKO, E-MAILOVÁ ADRESA, TRVALÉ BYDLISKO, KOREŠPONDENČNÁ ADRESA, BANKOVÝ ÚČET A TELEFÓNNE ČÍSLO. UŽÍVATEĽ PLATFORMY TAK MÁ MOŽNOSŤ CEZ PLATFORMU VLOŽIŤ SVOJU OBJEDNÁVKU, KTORÚ NEMOŽNO BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ REGISTRÁCIA VYKONAŤ (TJ. PRIAMO ODOVZDAŤ OBJEDNÁVKU EMITENTOVI). PRÁVNYM ZÁKLADOM PRE VYKONANIE REGISTRÁCIA JE PRIJALI OPATRENIA PRED UZATVORENÍM ZMLUVY NA ŽIADOSŤ TOHTO SUBJEKTU ÚDAJOV, PRÍPADNE PLNENIE ZMLUVY (TJ. POSKYTNUTIE INZERCIA), KTOREJ ZMLUVNOU STRANOU JE SUBJEKT ÚDAJOV (UŽÍVATEĽ PLATFORMY).

1.2.2 ZA ÚČELOM VYKONANIA OBJEDNÁVKY (TJ. PRIAMEHO ODOVZDANIA OBJEDNÁVKY EMITENTOVI) SPOLOČNOSŤ USP ĎALEJ SPRACOVÁVA OSOBNÉ ÚDAJE MAJITEĽOV DLHOPISOV A UŽÍVATEĽA PLATFORMY CDT V ROZSAHU MENO, ŘÍJMENÍ, E-MAILOVÁ ADRESA, TELEFÓN, DÁTUM NARODENIA, TRVALÉ BYDLISKO, KOREŠPONDENČNÁ ADRESA, ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU. PRÁVNYM ZÁKLADOM PRE VYKONANIE (ODOVZDANIE) OBJEDNÁVKY UŽÍVATEĽA PLATFORMY JE PLNENIE ZMLUVY (TJ. POSKYTNUTIE INZERCIA), KTOREJ ZMLUVNOU STRANOU JE SUBJEKT ÚDAJOV (UŽÍVATEĽ PLATFORMY).

1.2.3 ZA ÚČELOM ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ SPRACOVÁVA USP MENO, PRIEZVISKO, DÁTUM NARODENIA, TRVALÉ BYDLISKO A E-MAILOVÚ ADRESU MAJITEĽOV DLHOPISOV A UŽÍVATEĽA PLATFORMY CDT. PRÁVNYM ZÁKLADOM TAKÉHOTO SPRACOVANIA JE SÚHLAS, KTORÝ UŽÍVATEĽ PLATFORMY UDELIL CDT PRI REGISTRÁCII. BEZ SÚHLASU BUDÚ OBCHODNÉ OZNÁMENIA ZASIELAŤ IBA V PRÍPADE NAPLNENIA PODMIENOK § 7 ODS. 3 ZÁKONA Č. 480/2004 ZB., O NIEKTORÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI, PRIČOM UŽÍVATEĽ PLATFORMY BUDE MAŤ MOŽNOSŤ TAKÉ ZASIELANIA KEDYKOĽVEK ODMIETNUŤ (UČINIŤ TZV. OPT-OUT).

1.2.4 ZA ÚČELOM ZASIELANIA ADRESNÝCH MARKETINGOVÝCH OZNÁMENÍ, KTORÉ BUDÚ LEPŠIE VYHOVOVAŤ ZÁUJMOM A POTREBÁM UŽÍVATEĽA PLATFORMY CDT, MÔŽE SPOLOČNOSŤ USP VYKONÁVAŤ ANALÝZY SPRÁVANIA A PREFERENCIÍ UŽÍVATEĽA PLATFORMY CDT (PROFILOVANIE) A PRE TIETO ÚČELY SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVATEĽA PLATFORMY CDT V ROZSAHU MENO, PRIEZVISKO , DÁTUM NARODENIA, TRVALÉ BYDLISKO, KOREŠPONDENČNÁ ADRESA A E-MAILOVÁ ADRESA A COOKIES. SPOLOČNOSŤ CDT POUŽÍVA COOKIES, A TO AKO TECHNICKÉ COOKIES ZA ÚČELOM ZAISTENIA FUNKČNOSTI WEBOVÝCH STRÁNOK, TAK ANALYTICKÉ COOKIES NA ÚČEL ANALYZOVANIA POHYBU NA WEBOVÝCH STRÁNKACH A ZACIELENIE REKLAMY. PRÁVNYM TITULOM PRE TAKÉTO SPRACOVANIE JE SÚHLAS, KTORÝ UŽÍVATEĽ PLATFORMY UDELIL SPOLOČNOSTI CDT PRI REGISTRÁCII.

1.2.5 NAD RÁMEC VYŠŠIE UVEDENÉHO POTREBUJEME TIEŽ SPRACOVÁVAŤ A UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V ROZSAHU MENO, PRIEZVISKO, E-MAILOVÁ ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO, ADRESA PRE PRÍPAD POTENCIÁLNEHO SÚDNEHO SPORU ALEBO SPRÁVNEHO KONANIA V BUDÚCNOSTI. PRÁVNYM ZÁKLADOM TAKÉHOTO SPRACOVANIA JE OPRÁVNENÝ ZÁUJEM SPOLOČNOSTI USP, CDT ALEBO TRETEJ STRANY. TIETO OSOBNÉ ÚDAJE TEDA BUDÚ SPRACOVÁVANÉ PO DOBU NEVYHNUTNÚ K NAPLNENIU TOHTO ÚČELU, NAJDLHŠIE VŠAK DVADSAŤ ROKOV OD ROZHODNEJ UDALOSTI PRE BEH PREMLČACEJ DOBY V KAŽDOM KONKRÉTNOM PRÍPADE.

1.3 OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽE SPOLOČNOSŤ CDT ODOVZDAŤ MAJITEĽOVI PRÍSLUŠNÝCH DLHOPISOV FIRME USP, O KTOREJ UŽÍVATEĽ PLATFORMY PREJAVIL ZÁUJEM, KTORÍ ICH BUDÚ SPRACOVÁVAŤ, AKO SAMOSTATNÍ SPRÁVCOVI, A TO NAJMÄ NA ÚČELY PRÍPRAVY, UZAVRETIA A PLNENIA ZMLUVY O ÚPISE DLHOPISOV MEDZI EMITENTOM A UŽÍVATEĽOM PLATFORMY. OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽE SPOLOČNOSŤ USP ODOVZDAŤ PRI SPLNENÍ ZÁKONNÝCH PODMIENOK SPOĽAHLIVÉ TRETEJ STRANE, KTORÁ PRE USP ZABEZPEČUJE ADMINISTRATÍVNU ALEBO TECHNICKÚ PODPORU, PRÍPADNE TIEŽ MARKETINGOVÚ OBCHODNÚ ČINNOSŤ (TAKÉ OSOBY SÚ, AK SAMY NEROZHODUJÚ O ÚČELOCH A PROSTRIEDKOCH SPRACOVANIA, SPRACOVATEĽOVI OSOBNÝCH ÚDAJOV).

1.4 V PRÍPADE, KEĎ UŽÍVATEĽ PLATFORMY CDT UDELIL SÚHLAS SO SPRACOVANÍM, MÁ PRÁVO TENTO SÚHLAS KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ ČI OBMEDZIŤ. AK SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, VRÁTANE PRÍPADNÉHO PROFILOVANIE, MÁ UŽÍVATEĽ PLATFORMY CDT TIEŽ PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI PREDMETNÉMU SPRACOVANIA.

1.5 KAŽDÝ UŽÍVATEĽ PLATFORMY CDT MÁ PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM JEHO OSOBNÝCH ÚDAJOV: PRÁVO POŽADOVAŤ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM, PRÁVO NA OPRAVU ALEBO VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIE, PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA ÚRADE PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

1.6 OSOBNÉ ÚDAJE UŽÍVATEĽOV PLATFORMY CDT BUDE SPOLOČNOSŤ USP SPRACOVÁVAŤ IBA PO DOBU, KTORÁ JE NEVYHNUTNÁ NA ÚČEL SPRACOVANIA, TJ. TYPICKY PO DOBU PLNENIA ZMLUVY ALEBO PO DOBU PRÁVOPLATNE UDELENÉHO SÚHLASU. V PRÍPADE, ŽE JE PRÁVNYM TITULOM SÚHLAS, KTORÝ UŽÍVATEĽ PLATFORMY ODVOLÁ ALEBO OBMEDZÍ, SPOLOČNOSŤ CDT PRESTANE OSOBNÉ ÚDAJE V PRÍSLUŠNOM ROZSAHU PRE DANÉ ÚČELY POUŽÍVAŤ, A POKIAĽ K ICH SPRACOVANIU NEMÁ INÉ ZÁKONNÉ DÔVODY, BEZPEČNE ICH ODSTRÁNI.

1.7 SPOLOČNOSŤ USP PRIJALA TAKÉ OPATRENIA, ABY NEDOŠLO K NEOPRÁVNENÉMU ALEBO NÁHODNÉMU PRÍSTUPU K OSOBNÝM ÚDAJOM, K ICH ZMENE, ZNIČENIU ALEBO STRATE, NEOPRÁVNENÝM PRENOSOM, K ICH INÉMU NEOPRÁVNENÉMU SPRACOVANIU, AKO AJ K INÉMU ZNEUŽITIU OSOBNÝCH ÚDAJOV. ZA TÝMTO ÚČELOM SPOLOČNOSŤ CDT PRIJALA PRIMERANÉ TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ OPATRENIA A VEDIE ZÁZNAMY O ČINNOSTIACH SPRACOVANIA.

1.8 V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ ALEBO V PRÍPADE UPLATNENIE SVOJICH PRÁV SA MÔŽU UŽÍVATELIA PLATFORMY OBRÁTIŤ NA SPOLOČNOSŤ USP NA E-MAILOVEJ ADRESE INFO@UNIPROSPE.EU ALEBO NA SPOLOČNOSŤ CDT NA TEL. ČÍSLE +420 770 163 226 ALEBO NA E-MAILOVEJ ADRESE INFO @ CESKEDLUHOPISY.CZ.

PERSONAL DATA PROTECTION

1.1 UNIPRO SPE01 SE (USP), AS A PERSONAL DATA CONTROLLER, OBTAINS AND PROCESSES THE PERSONAL DATA OF BONDHOLDERS AND USERS OF THE CZECH BONDS PLATFORM (CBP) WHO ARE NATURAL PERSONS (I.E. PERSONAL DATA SUBJECTS), IN ACCORDANCE WITH THE RELEVANT LEGAL REGULATIONS, WHICH ARE IN PARTICULAR ACT NO. 101/2000 COLL., ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA, AS AMENDED, ACT NO. 480/2004 COLL., ON CERTAIN INFORMATION SOCIETY SERVICES, AS AMENDED, REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA (GDPR) AND, IF NECESSARY, OTHER REGULATIONS WHICH WILL IN THE FUTURE CHANGE OR REPLACE THEM.

1.2 PERSONAL DATA PROCESSING ALWAYS TAKES PLACE ONLY WITH IN THE SCOPE OF THE ADVERTISING AND IN ACCORDANCE WITH THE PURPOSE OF THE PROCESSING, NAMELY:

1.2.1 FOR THE PURPOSE OF REGISTERING A PLATFORM USER, USP HANDLES THE PERSONAL INFORMATION OF THE BONDHOLDERS AND THE CBP PLATFORM USER IN THE SCOPE OF THE NAME, SURNAME, E-MAIL ADDRESS, PERMANENT ADDRESS, CORRESPONDENCE ADDRESS, BANK ACCOUNT, AND TELEPHONE NUMBER. THE PLATFORM USER HAS THE OPTION TO PLACE HIS / HER ORDER THROUGH THE PLATFORM, WHICH CANNOT BE EXECUTED WITHOUT THE PRIOR REGISTRATION (I.E., DIRECTLY DELIVER THE ORDER TO THE ISSUER). THE LEGAL BASIS FOR THE REGISTRATION IS THE IMPLEMENTATION OF MEASURES TAKEN PRIOR TO THE CONCLUSION OF A CONTRACT AT THE REQUEST OF THIS DATA SUBJECT, OR PERFORMANCE OF THE CONTRACT (I.E., THE PROVIDING OF THE ADVERTISING) TO WHICH THE DATA SUBJECT (PLATFORMER USER) IS PARTY.

1.2.2 IN ORDER TO EXECUTE THE ORDER (I.E., THE DIRECT DELIVERY OF THE ORDER TO THE ISSUER), USP FURTHER PROCESSES THE PERSONAL DATA OF THE BONDHOLDERS AND THE CBP PLATFORM USERS IN THE SCOPE OF THE NAME, SURNAME, E-MAIL ADDRESS, TELEPHONE, DATE OF BIRTH, PERMANENT ADDRESS, CORRESPONDENCE ADDRESS, BANK ACCOUNT NUMBER. THE LEGAL BASIS FOR THE EXECUTION (DELIVERY) OF THE PLATFORM USER’S ORDER IS THE PERFORMANCE OF THE CONTRACT (I.E., THE PROVIDING OF THE ADVERTISING) TO WHICH THE DATA SUBJECT (PLATFORMER USER) IS PARTY.

1.2.3 FOR SENDING OF COMMERCIAL COMMUNICATIONS THE USP PROCESSES THE NAME, SURNAME, DATE OF BIRTH, PERMANENT ADDRESS AND E-MAIL ADDRESS OF THE BONDHOLDERS AND THE CBP PLATFORM USER. THE LEGAL BASIS FOR SUCH PROCESSING IS THE CONSENT THAT THE PLATFORM USER HAS GRANTED TO CBP UPON REGISTRATION. WITHOUT CONSENT, THE COMMERCIAL COMMUNICATION WILL BE SENT ONLY IF THE CONDITIONS OF § 7 PAR. 3 OF ACT NO. 480/2004 COLL., ON SOME INFORMATION SOCIETY SERVICES, ARE MET, WHEREIN THE PLATFORM USER WILL BE ABLE TO REFUSE SUCH A REFERRAL AT ANY TIME (SO-CALLED OPT-OUT).

1.2.4 IN ORDER TO SEND TARGETED MARKETING COMMUNICATIONS THAT BETTER SUIT THE INTERESTS AND NEEDS OF THE CBP PLATFORM USER, USP MAY CONDUCT BEHAVIORAL AND PREFERENCE ANALYSES OF THE CBP PLATFORM USER (PROFILING) AND FOR THIS PURPOSE PROCESS THE CBP PLATFORM USER’S PERSONAL DATA IN THE SCOPE OF THE NAME, SURNAME, PERMANENT ADDRESS, CORRESPONDENCE ADDRESS AND E-MAIL ADDRESS AND COOKIES. CBP USES COOKIES, BOTH TECHNICAL COOKIES TO ENSURE WEBSITE FUNCTIONALITY, AS WELL AS ANALYTICAL COOKIES TO ANALYZE WEB SITE PREFERENCES AND AD TARGETING. THE LEGAL BASIS FOR SUCH PROCESSING IS THE CONSENT THAT THE PLATFORM USER HAS GRANTED TO CBP WHEN REGISTERING.

1.2.5 IN ADDITION TO THE ABOVE, WE ALSO NEED TO PROCESS AND STORE YOUR PERSONAL INFORMATION IN THE SCOPE OF THE NAME, SURNAME, E-MAIL ADDRESS, TELEPHONE NUMBER, ADDRESS IN CASE OF POTENTIAL LITIGATION OR ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN THE FUTURE. THE LEGAL BASIS FOR SUCH PROCESSING IS AUTHORIZED BY THE INTEREST OF USP, CBP OR THIRD PARTIES. SUCH PERSONAL DATA WILL THEREFORE BE PROCESSED FOR THE TIME NECESSARY TO ACHIEVE THIS PURPOSE, BUT NO LATER THAN TWENTY YEARS FROM THE APPLICABLE EVENT FOR THE DURATION OF THE LIMITATION PERIOD IN EACH PARTICULAR CASE.

1.3 PERSONAL DATA MAY BE TRANSFERRED BY CBP TO THE OWNER OF THE RELEVANT BONDS TO THE USP, WHICH THE PLATFORM USER HAS SHOWN INTEREST IN PROCESSING AS AN INDEPENDENT ADMINISTRATOR, ESPECIALLY FOR THE PURPOSE OF PREPARING, CONCLUDING AND FULFILLING THE BOND SUBSCRIPTION AGREEMENT BETWEEN THE ISSUER AND THE PLATFORM USER. PERSONAL DATA MAY BE PASSED ON TO USP BY A THIRD PARTY THAT PROVIDES ADMINISTRATIVE OR TECHNICAL SUPPORT TO THE USP, OR, IF APPLICABLE, TO MARKETING ACTIVITIES (SUCH PERSONS ARE, UNLESS THEY THEMSELVES DECIDE ON THE PURPOSES AND MEANS OF PROCESSING, THE PERSONAL DATA PROCESSORS).

1.4 IN THE EVENT THAT THE USER OF THE CBP PLATFORM HAS GIVEN HIS OR HER CONSENT TO THE PROCESSING, HE OR SHE HAS THE RIGHT TO REVOKE OR RESTRICT THIS CONSENT AT ANY TIME. IF PERSONAL DATA IS PROCESSED FOR DIRECT MARKETING PURPOSES, INCLUDING EVENTUAL PROFILING, THE USER OF THE CBP PLATFORM ALSO HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THE PROCESSING IN QUESTION AT ANY TIME.

1.5 EACH USER OF THE CBP PLATFORM HAS RIGHTS RELATED TO THE PROCESSING OF HIS PERSONAL DATA – THE RIGHT TO REQUEST ACCESS TO PERSONAL DATA, THE RIGHT TO CORRECTION OR DELETION OF PERSONAL DATA, THE RIGHT TO LIMIT PROCESSING, THE RIGHT TO PORTABILITY OF PERSONAL DATA AND THE RIGHT TO FILE A COMPLAINT WITH THE OFFICE FOR PERSONAL DATA PROTECTION. 

1.6 THE PERSONAL DATA OF THE USERS OF THE CBP PLATFORM WILL BE PROCESSED BY USP ONLY FOR SUCH TIME AS IS NECESSARY FOR THE PURPOSE OF PROCESSING, TYPICALLY DURING THE PERFORMANCE OF THE CONTRACT OR FOR THE PERIOD OF VALID CONSENT. IN THE EVENT THAT THE LEGAL TITLE IS THE CONSENT THAT THE PLATFORM USER REVOKES OR REDUCES, CBP WILL CEASE TO USE PERSONAL DATA TO THE EXTENT APPROPRIATE FOR THE PURPOSES AND, IF IT DOES NOT HAVE OTHER LEGITIMATE REASONS FOR ITS PROCESSING, WILL SAFELY REMOVE IT.

1.7 USP HAS TAKEN STEPS TO PREVENT UNAUTHORIZED OR ACCIDENTAL ACCESS TO PERSONAL DATA, ITS CHANGE, DESTRUCTION OR LOSS; UNAUTHORIZED TRANSMISSION, UNAUTHORIZED PROCESSING, AND OTHER MISUSE OF PERSONAL DATA. FOR THIS PURPOSE, CBP HAS TAKEN APPROPRIATE TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL MEASURES AND RECORDS THE PROCESSING ACTIVITIES.

1.8 IN CASE OF ANY AMBIGUITIES OR IN THE EXERCISE OF THEIR RIGHTS, PLATFORM USERS MAY CONTACT USP AT INFO@UNIPROSPE.EU OR CBP AT PHONE NUMBER +420 770 163 226 OR E-MAIL INFO@CESKEDLUHOPISY.CZ.

datenschutz

1.1 unipro spe01 se (usp), als verwalter von personenbezogenen daten, erhält und verarbeitet daten von den anleiheinhabern und den benutzern von der plattform des slowakischen anleihenmarkts (cdt), die als natürliche personen (d. h. betroffene von personenbezogenen daten) gelten, im einklang mit den relevanten rechtsvorschriften, insbesondere gesetz nr. 101/2000 der gesetzessammlung über den schutz von personenbezogenen daten in der geänderten fassung, gesetz nr. 480/2004 der gesetzessammlung über bestimmte dienstleistungen der informationsgesellschaft in der geänderten fassung, verordnung des europäischen parlaments und des rates (eu) 2016/679 über den schutz von personenbezogenen daten (sog. dsvgo) und gegebenenfalls anderen vorschriften, durch die die oben angeführten vorschriften in zukunft ersetzt werden.
1.2 die verarbeitung von personenbezogenen daten erfolgt immer im rahmen der werbung und nach dem verarbeitungszweck, d. h.:
1.2.1 um den plattformbenutzer einzutragen, verarbeitet usp die personenbezogenen daten von den anleiheinhabern und des cdt-plattformbenutzers in diesem umfang: vorname, nachname, e-mail-adresse, hauptwohnsitz, anschrift, bankkonto und telefonnummer. so kann der plattformbenutzer durch die plattform seine bestellung anlegen, die ohne vorherige eintragung nicht erledigt werden kann (d. h. unmittelbare übergabe der bestellung dem emittenten). die rechtsgrundlage für den eintrag ist die einleitung von massnahmen vor dem abschluss des vetrags aufs ersuchen dieses betroffenen oder die erfüllung des vertrags (d. h. gewährleistung von werbung), dessen vertragspartei ist der betroffene (plattformbenutzer).
1.2.2 um die bestellung zu erledigen (d. h. unmittelbare übergabe der bestellung an den emittenten), verarbeitet usp personenbezogene daten von den anleiheinhabern und des cdt-plattformbenutzers in diesem umfang: vorname, nachname, e-mail-adresse, telefon, geburtsdatum, hauptwohnsitz, anschrift, bankkontonummer. die rechtsgrundlage für die erledigung (übergabe) der bestellung des plattformbenutzers ist die erfüllung des vertrags (d. h. gewährleistung von werbung), dessen vertragspartei ist der betroffene (plattformbenutzer).
1.2.3 um die geschäftsmitteilungen zu senden, verarbeitet usp vorname, nachname, geburtsdatum, hauptwohnsitz und e-mail-adresse der anleiheinhaber und des cdt-plattform-benutzers. die rechtsgrundlage einer solchen verarbeitung ist die zustimmung, die der plattformbenutzer bei der eintragung dem cdt erteilt hat. ohne diese zustimmung werden die geschäftlichen mitteilungen nur dann gesendet, wenn die bedingungen von § 7 abs. 3 des gesetzes nr. 480/2004 der gesetzessammlung über manche dienstleistungen der informationsgesellschaft erfüllt sind, wobei der plattformbenutzer solche zustimmungen jederzeit ablehnen kann (sog. opt-out).
1.2.4 um die marketingmitteilungen zu senden, die noch besser auf die interessen und bedürfnisse des cdt-plattformbenutzers zugeschnitten sind, kann usp verhaltensanalysen und bewertungen der präferenzen des cdt-plattformbenutzers (profilieren) durchführen und für diese zwecke personenbezogene daten des cdt-plattformbenutzers in diesem umfang verarbeiten: vorname, nachname, geburtsdatum, hauptwohnsitz, anschrift, e-mail-adresse und cookies. cdt verwendet technische cookies für die feststellung der funktion der webseiten und analytische cookies für die analyse des verlaufs auf den webseiten und für die ausrichtung der werbung. der anspruch auf eine solche verarbeitung ist die zustimmung, die der plattformbenutzer bei der eintragung dem cdt erteilt hat.
1.2.5 wir müssen über den oben angeführten rahmen hinaus ihre personenbezogenen daten verarbeiten und aufbewahren, und zwar in diesem umfang: vorname, nachname, e-mail-adresse, telefonnummer, anschrift für den fall des möglichen rechtsstreits oder des zukünftigen rechtsverfahrens. die rechtsgrundlage für eine solche verarbeitung ist das berechtigte interesse von usp, cdt oder dritten. deshalb werden diese personenbezogenen daten für den zeitraum, der für die erfüllung dieses zwecks erforderlich ist, verarbeitet, jedoch nicht länger als zwanzig jahre ab dem ereignis, das für den verlauf der verjährungsperiode im jeweiligen einzelfall entscheidend ist.
1.3 cdt kann die personenbezogenen daten dem inhaber von betroffenen anleihen, d. h. usp, übergeben, an denen der plattformbenutzer sein interesse gezeigt hat und diese als einzelverwalter verarbeiten wird, insbesondere für die zwecke der vorbereitung, des abschlusses und der erfüllung des vertrags über die anleihenverschreibung zwischen dem emittenten und dem plattformbenutzer. solange die rechtsbedingungen sicher erfüllt sind, kann usp die personenbezogenen daten dritten übergeben, die für usp administrative oder technische unterstützung leisten oder marketing- und geschäftstätigkeit ausüben (solche personen sind die verarbeiter von personenbezogenen daten, falls sie selbst über die zwecke und mittel der verarbeitung nicht entscheiden).
1.4 gegebenfalls, wenn der cdt-plattformbenutzer seine zustimmung mit der verarbeitung erteilt hat, hat er die möglichkeit, seine zustimmung jederzeit zurückzieht oder einzuschränken. falls die personenbezogenen daten für direktmarketing inklusive möglicher profilierung verarbeitet werden, hat der cdt-plattformbenutzer jederzeit das anrecht an widerspruch gegen diese verarbeitung.
1.5 jeder cdt-plattformbenutzer hat rechte im zusammenhang mit der verarbeitung von seinen personenbezogenen daten: anspruch an den zugang zu den personenbezogenen daten, korrektur oder löschung von personenbezogenen daten, begrenzung der verarbeitung, genauigkeit von personenbezogenen daten und beschwerde bei der datenschutzbehörde.
1.6 usp wird personenbezogene daten von cdt-plattformbenutzern nur für den zeitraum verarbeiten, die für eine solche verarbeitung notwendig ist, d. h. üblicherweise innerhalb der des zeitraums der vertragserfüllung oder der gültigkeit der erteilten zustimmung: falls die rechtsgrundlage die zustimmung ist, die der plattformbenutzer zurückzieht oder einschränkt, hört cdt auf, die personenbezogenen daten im betroffenen umfang und für gegebene zwecke zu benutzen und löscht diese daten, wenn keine rechtlichen gründe zur verarbeitung vorliegen.
1.7 usp hat massnahmen ergriffen, die einen unberechtigten oder zufälligen zugang oder zu den personenbezogenen daten, die änderung, vernichtung oder den verlust, unberechtigte übertragungen, andere unberechtigte verarbeitungen sowie einen anderen missbrauch von personenbezogenen daten verhindern. dafür hat cdt angemessene technisch-organisatorische massnahmen ergriffen und führt aufzeichnungen über die verarbeitungstätigkeiten.
1.8 bei zweifelsfällen oder anspruchnahme können plattformbenutzer usp unter der e-mail-adresse info@uniprospe.eu oder cdt telefonisch unter +420 770 163 226 oder unter der e-mail-adresse info@ceskedluhopisy.cz kontaktieren.