Kde končia ojazdené pneumatiky?

Zodpovedný majiteľ vozidla rieši túto otázku pravidelne, každých pár rokov. Jazda na opotrebovaných pneumatikách je totiž mimoriadne nebezpečná. Odpoveď na otázku, kde končí aj vaše pneumatiky nájdete v tomto článku.

V Európe sa bežne používajú pneumatiky s hmotnosťou 6,5-7 kg pre osobné automobily a 50-70 kg pre nákladné automobily. V prípade, že dôjde k opotrebeniu pneumatiku a jej opätovné využitie je znemožnené znamená to, že pneumatika sa stáva odpadom. Vyradené pneumatiky predstavujú osobitú kategóriu odpadov. Po uplynutí životnosti sú často skladované na obrovských hromadách alebo sú jednoducho odhodené do prírody. Takýto odpad je novým zdrojom suroviny pre ďalšie spracovateľské spoločnosti.

Podiel vzniknutého odpadu zberom opotrebovaných pneumatík je približne 23 tisíc ton ročne na Slovensku, v Českej Republike ide podľa údajov Ministerstva životného prostredia z roku 2016 až o produkciu takmer 90 000 ton odpadových pneumatík.

Nakladanie s ojazdenými pneumatikami je u nás dlhodobým problémom. Podľa Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 je na Slovensku zrejmý postupný nárast množstva odpadových pneumatík. Napríklad, podľa štatistík SR vzrástol počet takýchto pneumatík v roku 2013 oproti roku 2011 o viac ako 50%. Celková miera skládkovania na Slovensku je dokonca takmer o polovicu vyššie ako v Českej Republike. Bohužiaľ, veľká časť tohto odpadu končí bez využitia na skládkach a energeticky sa zhodnocujú len približne 2-3% odpadu.
Viac ako štvrť milióna ton vyradených pneumatík v strednej Európe (Česká Republika, Slovenská Republika, Rakúsko, Maďarsko) predstavuje atraktívnu obchodnú príležitosť prostredníctvom energetického využitia pneumatík pyrolýzou v cementárňach, aj napriek tomu, že projekt vyžaduje vyššiu vstupnú investíciu na potrebnú technológiu. Vzhľadom k stúpajúcemu trendu postupného rozširovania vozového parku naša spoločnosť predpokladá každoročne mierny nárast uvedeného množstva.
Nárast množstvo odpadových pneumatík však neprináša so sebou aj potenciál rastu ich zhodnocovania. V našich podmienkach je stále nedostatok firiem s potrebnou inovatívnou technológiou na spracovanie daného odpadu s čo možno najnižším dopadom na ekológiu. Najväčší problém v tomto prípade majú obce, ktoré hromadia pneumatiky v zberných dvoroch, v horšom prípade sa tieto hromadia na čiernych skládkach. Dôvodom sú vysoké náklady spojené s odvozom a spracovaním tohto druhu odpadu.
Na Slovensku, rovnako ako v ČR niekoľko rokov platí zákon o odpadoch, ktorý ukladá povinnosť spätného zberu pneumatík predajcom gúm a pneuservisom.

Spoločnosť UNIPRO SPE01 SE sa rozhodla využiť potenciál, ktorý guma predstavuje. V spolupráci s odborníkmi z Technickej Univerzity v Bratislave sme pripravili zložitý projekt, ktorého výsledkom je úplné zhodnotenie materiálu pomocou chemického procesu – pyrolýzy.

Pyrolýza, ako prvá fáza výroby, produkuje zo vstupu tri základné výstupy. Prvým základným výstupom je pyrolýzy plyn, ktorý predstavuje 10% pyrolytického produktu. Druhým produktom je uhlík, ktorý predstavuje 35-40% produkcie. Tretí produkt je ropný produkt, ktorý predstavuje 50-55% výroby. Kľúčovým faktom je pre nás ale to, že celý proces nepredstavuje záťaž pre životné prostredie.

Veríme totiž, že ekologické zhodnocovanie odpadu je šancou pre budúcnosť nás i ďalších generácií.