Kde končí ojeté pneumatiky?

Zodpovědný majitel vozidla řeší tuto otázku pravidelně každých pár let. Jízda na opotřebených pneumatikách je totiž mimořádně nebezpečná. Odpověď na otázku, kde končí i vaše pneumatiky najdete v tomto článku.

V Evropě se běžně používají pneumatiky o hmotnosti 6,5-7 kg pro osobní automobily a 50-70 kg pro nákladní automobily. V případě že dojde k opotřebení pneumatiku a její opětovné využití je znemožněno, znamená to, že pneumatika se stává odpadem. Vyřazené pneumatiky představují osobitou kategorii odpadů. Po uplynutí životnosti jsou často skladovány na obrovských hromadách nebo jsou jednoduše odhozeny do přírody. Takový odpad je novým zdrojem suroviny pro další zpracovatelské společnosti.
Podíl vzniklého odpadu sběrem opotřebovaných pneumatik činí přibližně 23 tisíc tun ročně v Slovenské Republice, v České Republice jde podle údajů Ministerstva životního prostředí z roku 2016 až o produkci téměř 90 000 tun odpadních pneumatik.

Nakládání s ojetými pneumatikami je dlouhodobým problémem v České a Slovenské Republice. Podle Programu odpadového hospodářství ČR na roky 2016 – 2020 na Slovensku je patrný postupný nárůst množství odpadních pneumatik. Například, podle statistik SR vzrostl počet takových pneumatik v roce 2013 oproti roku 2011 o více než 50 %. Celková míra skládkování na Slovensku je dokonce téměř o polovinu vyšší než v České Republice. Bohužel, velká část tohoto odpadu končí bez využití na skládkách a energeticky se zhodnocují pouze přibližně 2-3 % odpadu.

Více než čtvrt milionu tun vyřazených pneumatik ve střední Evropě (Česká Republika, Slovenská Republika, Rakousko, Maďarsko) představuje atraktivní obchodní příležitost prostřednictvím energetického využití pneumatik pyrolýzou v cementárnách, i přes vyšší vstupní investici na potřebnou technologii. Vzhledem k stoupajícímu trendu postupného rozšiřování vozového parku naše společnost předpokládá každoročně mírný nárůst uvedeného množství. Nárůst množství odpadních pneumatik však nepřináší se sebou i potenciál růstu jejich zhodnocování. V našich podmínkách je stále nedostatek firem s potřebnou inovativní technologií na zpracování daného odpadu s co možná nejnižším dopadem na ekologii. Největší problém v tomto případě mají obce, které hromadí pneumatiky ve sběrných dvorech, v horším případě se tyto hromadí na černých skládkách. Důvodem jsou vysoké náklady spojené s odvozem a zpracováním tohoto druhu odpadu.
Na Slovensku, stejně jako v ČR několik let platí zákon o odpadech, který ukládá povinnost zpětného sběru pneumatik prodejcem gum a pneuservisům.

Společnost UNIPRO SPE01 SE se rozhodla využít potenciál, který guma představuje. Ve spolupráci s odborníky z Technické Univerzity v Bratislavě jsme připravili složitý projekt, jehož výsledkem je úplné zhodnocení materiálu pomocí chemického procesu – pyrolýzy.

Pyrolýza, jako první fáze výroby, produkuje ze vstupu tři základní výstupy. Prvním základním výstupem je pyrolýzní plyn, který představuje 10% pyrolytického produktu. Druhým produktem je uhlík, který představuje 35-40% produkce. Třetí produkt je ropný produkt, který představuje 50-55% výroby. Klíčovým faktem je pro nás ale to, že celý proces nepředstavuje zátěž pro životní prostředí.

Věříme totiž, že ekologické využití odpadů je šancí pro budoucnost nás i dalších generací.